جک گیربکس درآر

دستگاهی است که جهت تعمیرات گیربکس و پیاده کردن گیربکس و جاگذاری گیربکس از آن استفاده می گردد و در ایران با اسامی مختلفی چون جک توچالی ، جک چوب لباسی ، جرثقیل گیربکس درآر ، جک فرغونی گیربکس ، جک ارتفاع بلند گیربکس درآر و … شناخته می گردد. عملکرد جک گیربکس درآر توسط نیروی فشار روغن هیدرولیک می باشد.