محلول شستشوی انژکتور

شستشو انژکتور برای خودروهای انژکتوری بسیار واجب است. چرا که اگر شستشو انژکتور انجام نشود علاوه بر سوزن انژکتور، به سیستم موتوری خودرو نیز صدمه میزند. شستشو انژکتور با مواد و دستگاه مخصوصی انجام میشود.